การลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์

ค่าอาหารสัตว์เป็นต้นทุนหลักในระบบการผลิตด้านปศุสัตว์ ประมาณ 60%–70% ของต้นทุนทั้งหมด ดังนั้นการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโอการสร้างกำไรในธุระกิจปศุสัตว์ แนวทางการลดต้นทุนอาหารสัตว์ได้แก่:

เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหาร และการดูดซึม

จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารในสัตว์อย่างไร? การใช้เอนไซม์ เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มความสามารถย่อยอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ เอนไซม์จะช่วยย่อยตัวที่ขัดขวางการใช้สารอาหาร และปลดปล่อยสารอาหารที่พร้อมดูดซึมได้เพิ่มขึ้น

วัดถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือก

ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์มีความผันผวนตลอดเวลาซึ่งขึ้นอยู่กับกำลังการผลิต ความต้องการตลาด และการแข่งขันของตลาด ซึ่งสิเหล่านี้เป็นตัวกำหนดราคาของวัตถุดิบเหล่านั้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ดังนั้นการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกอย่างเช่น ธัญพืชอื่นๆนอกจากข้าว และข้าวโพด เช่น บาเลย์ ข้าวฟ่าง เป็นต้น หรือการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากอุตสาหกรรม หรือในครัวเรือน เช่น DDGS เศษจากโรงงานอาหาร เศษโรงงานเบเกอรี่เป็นต้น นำมาใช้เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ แม้ว่าการใช้วัตถุดิบทางเลือกจะทำให้ต้นทุนถูกลงก็จริง แต่ยังต้องคำนึงถึง ข้อจำกัด การขนส่ง ความสดใหม่ อายุการเก็บรักษา ความเป็นพิษ ความน่ากินและความฟ่ามของวัตถุดิบเป็นต้น

ลดการใช้ฟอสฟอรัสอนินทรีย์

อาหารสัตว์หลายชนิดบ่อยครั้งที่ต้องเสริม ไดแคลเซียม หรือโมโนแคลเซียม ฟอสเฟต เพื่อเพียงพอกับความต้องการแร่ธาตุฟอสฟอรัสของสัตว์ แหล่งฟอสฟอรัสเหล่านี้ส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้น จึงทำให้มีการใช้เอนไซม์ ไฟเตสผสมในอาหารสัตว์ โดยไฟเตสจะทำหน้าที่ปลดปล่อยแร่ธาตุฟอสฟอรัสที่มีอยู่แล้วในวัตถุดิบให้นำมาใช้ประโยชน์ได้ และลดการเติมแร่ธาตุฟอสฟอรัสอนินทรีย์ นั้นจะช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์ และลดผลเสียจากแร่ธาตุฟอสฟอรัสอนินทรีย์อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์