การปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์

คุณภาพอาหารขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย ได้แก่ ความสามารถการย่อยได้ของส่วนประกอบที่ใช้ ความสมดุลของสูตรอาหาร ความสดใหม่ของวัตถุดิบ การปนเปื้อน รวมทั้งความน่ากินของอาหารสัตว์ คุณจะปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ได้อย่างไรนั้น แนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างง่ายๆได้ดังนี้

เพิ่มความสามารถการย่อยและการดูดซึม

จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้อาหารสัตว์อย่างไร? การใช้ เอนไซม์ เป็นทางเลือกที่สะดวกและมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถการย่อยอาหาร โดยจะย่อยตัวขัดขางการการใช้ประโยชน์ของสารอาหาร(anti-nutritional factors) และเพิ่มการปลดปล่อยสารอาหารที่พร้อมดูดซึมเข้าสู่ร่างกายสัตว์  นอกจากนี้ยังมี โปรไบโอติก และ พรีไบโอติก ที่สามรถส่งเสริมสุขภาพที่ดีในทางเดินอาหารเพื่อการดูดซึมที่ดีขึ้นอีกด้วย

ลดการปนเปื้อน

อาหารสัตว์พบการปนเปื้อนได้หลากหลาย อย่างเช่น ปนเปื้อนสารเคมี หรือวัตถุในสิ่งแวดล้อม ปนเปื้อนแบคทีเรีย เชื้อรา และสารพิษจากเชื้อรา เป็นต้น ระบบการตรวจรับวัตถุดิบที่ดีจะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดลง แต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมด ดังนั้นควรมีมาตรการที่เพิ่มขึ้นที่จะช่วยลดการปนเปื้อนลงได้อีก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ

การปนเปื้อน

ผลิตภัณฑ์

แบคทีเรีย

กรดอินทรีย์, ฟอร์มัลดีไฮด์, MOS

เชื้อรา

กรดอินทรีย์

สารพิษจากเชื้อรา

HSCAS,Cray,ผนังเซลล์ยีสต์

 

เพิ่มความน่ากิน

ความน่ากินของอาหารส่งผลดีโดยตรงกับการกินได้ และอัตราการเจริญเติบโต ความน่ากินในอาหารสัตว์ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ยา และองค์ประกอบของกลิ่นอาหารสัตว์ สารแต่งรสแต่กลิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมเติมลงไปเพื่อเพิ่มความน่ากินของอาหารสัตว์

ความสดใหม่

การจัดการด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นระบบหลักที่จะควบคุมความสดใหม่ของอาหารสัตว์ เช่น การเข้าก่อนใช้ก่อน การจัดเก็บอย่างเหมาะสม การจัดการสต๊อกวัตถุดิบที่เสียเร็วให้ใช้หมดอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ และสารป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชั่น จะช่วยรักษาความสดใหม่ของอาหารสัตว์ และลดผลเสียจากอาหารบูดเน่า

ผลิตภัณฑ์